Your address will show here +12 34 56 78

Privacyverklaring

Privacyverklaring

De persoonlijke gegevens van medewerkers en klanten worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens bij Met Sofie worden aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.


Met Sofie als verwerker
Met Sofie voert continu werkzaamheden uit met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Hierdoor treden wij in de rol als verwerker voor onze klanten. De werkzaamheden als verwerker worden door Met Sofie conform de wet- en regelgeving uitgevoerd. Met Sofie heeft met al haar klanten een verwerkersovereenkomst afgesloten.


Gebruik gegevens medewerkers
De persoonsgegevens van medewerkers worden enkel vastgelegd voor de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie en personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

Met Sofie verwerkt onder andere de volgende gegevens:

  • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
  • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
  • Burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs en verblijfsvergunning;
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met Sofie kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, relaties en overheidsinstanties. Met Sofie zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld.


Gebruik gegevens van zakelijke relaties
Met Sofie verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee zij zaken doet. De verzamelde gegevens zullen gebruikt worden om onze prospects, klanten en partners te benaderen:

  • over belangrijke ontwikkelingen ten aanzien van de dienstverlening van Met Sofie;
  • over nieuwe producten en diensten van Met Sofie;
  • over commerciële aanbiedingen ten aanzien van de dienstverlening van Met Sofie.


Opslag gegevens
De verzamelde klantgegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. Met Sofie doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Met Sofie met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

De persoonsgegevens die gebruikt worden ten behoeve van het voeren van de personeelsadministratie namens de klanten van Met Sofie, worden nooit opgeslagen in een eigen systeem. Hiervoor wordt altijd het systeem van de klant gebruikt.


Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijke verzameld zijn.


Gegevens beheren
Iedere betrokkene van wie Met Sofie persoonsgegevens verwerkt heeft recht op inzage, wissen, rectificatie en dataportabiliteit van persoonsgegevens.

Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door Met Sofie.


Contact
Bij vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

Met Sofie
Sofie Bouw
Postbus 677
5400 AR Uden